Morseausbildung

Erlernen der Zeichen der 6. Übung

Play / Pause
Learn CW Online - LCWO.net - Text to Morse Converter

Die gesendeten Zeichen

BBBBB BBBBB JJJJJ JJJJJ VVVVV VVVVV OOOOO OOOOO 22222 22222
JJJJJ OOOOO BBBBB 22222 VVVVV BBBBB OOOOO JJJJJ VVVVV 22222
OOOOO JJJJJ VVVVV BBBBB 22222 JJJJJ OOOOO BBBBB 22222 VVVVV

BJBJB BVBVB BOBOB B2B2B JVJVJ JOJOJ J2J2J VOVOV V2V2V O2O2O
VO2OV JOV2O BOJV2 OVJBO 2JOVB JOVOB 2OVBV JOBV2 V2BJ2 OJV2V
OJO2O VBBJO 2OBJ2 VBBOV 2VJVB OJVBO 2JBVO JVBJO 2BOVV JBJOB
23223 O2BV3 DBD2B OBDJB WJWJW BDWJ2 32JBW UVVUB 23BDU VUBDJ


"CWFE - CW for ever"