Morseausbildung

Play / Pause
Learn CW Online - LCWO.net - Text to Morse Converter

Die gesendeten Zeichen

ANONO DWON9 D9OWA WO9OA AO9WO DOSAN NASOW 9SAOD O9SAW NDSOW

9ESOW W9OED NEOSD ASOEW DASWO ESDA8 WA89O DWESO NSEOA 98ESO

MWASO 9WMDA 8AW9M EDAMO WDMES 9TDNE WATOS 8TMED AETMS WDOTE

D0MOS W9N0M DO0ES WANE0 980ET 55DOA SE509 NMTDA 8O5ET NAMO0

DIES5 8095M WS5IO DSIN5 W95MT N5H5H SHI5E NI5S8 WD9O5 05A9O


"CWFE - CW for ever"